Bucal G 468

Sanitair
Onderhoudsreiniger
Bucal Zoom
 • Tips voor gebruik
Toepassing
 • voor sanitair
 • pH 7

  pH-waarde
Advies: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair, zuurvrij
  Voor vochtige ruimtes en sanitairruimtes; zuurgevoelige materialen, bijv. email, messing, marmer, kalksteen enz.; waterbestendige oppervlakken en vloeren; voor gebruik in gebieden met zacht water; toiletten zonder water
Voordelen van het product
Andere nuttige informatie
Dosering
 • 50 ml / 600 ml water
 • 1:5 tot 1:10 met water
 • Puur
 • 20 - 100 ml / 10 l water
 • 20 - 100 ml / 10 l water
Verpakking
 • 1 l fles
 • 10 l jerrycan
Kennzeichung
Gevarenidentificatie

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
 • EUH208: Bevat Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

U wilt meer informatie?