Buz® Provence G 565

Speciaal
Buz® Provence Zoom
Toepassing
 • Speciaal
 • pH 8

  pH-waarde
Andere toepassingen
 • Geur
Advies: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

Gebruiksklare geurolie met actieve geurverwijderaar
  In alles sanitaire ruimten en natte cellen, wc-faciliteiten, openbare inrichtingen als ziekenhuizen en bejaardentehuizen evenals in de horeca, verblijfsruimtes en kleedkamers, sport- en wellnesscentra enz.; voor snelle en langdurige geurverwijdering en luchtverfrissing
Voordelen van het product
 • Aromatische geur die doet denken aan vers geplukte lavendel
 • Neutraliseert snel onaangename geuren met actieve geurverwijderaar
 • Laat geen vlekken achter
Andere nuttige informatie
Dosering
 • Onverdund
Verpakking
 • 600 ml fles
Kennzeichung
Gevarenidentificatie

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
 • EUH208: Bevat Cineol, Tetrahydrolinalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

U wilt meer informatie?