Buz® Laundry Color+ L 821

Wasmiddel
Buz® Laundry Color+ Zoom
Toepassing
 • voor wasgoed
 • pH 8

  pH-waarde
Andere toepassingen
Advies: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

Vloeibaar wasmiddel voor de bonte en fijne was
  Geschikt voor alle soorten textiel, functionele onderkleding alsook wol en zijde
Voordelen van het product
 • Milde reiniging en verzorging door een milde pH-waarde
 • Laat een aangename, langdurig frisse geur achter
 • Optimale bescherming van vezels en kleuren voor lang behoud van het textiel
 • Intensieve waskracht voor krachtige vlekverwijdering, al bij temperaturen vanaf 20 °C
 • Certificering volgens de VAH-desinfectiemiddelenlijst in de desbetreffende versie
Andere nuttige informatie
Dosering
Verpakking
 • 2 l fles
 • 20 l jerrycan
Kennzeichung
Gevarenidentificatie

Waarschuwing

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • EUH208: Bevat Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

U wilt meer informatie?

Dat zou ook interessant voor u kunnen zijn